2018-05-04
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu
Działając na podstawieart. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r.poz. 1490) Wójt Gminy Szczurowa- ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej mienia komunalnego Gminy Szczurowa.
 
Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
Wybór formy przetargu jako przetargu pisemnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wskazanej regulacji nie stosuje się w przypadku nabycia nieruchomości przez osoby  wymienione  w art. 2 a ust. 3 lub osobę posiadającą zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażoną w formie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego o nabycie nieruchomości rolnej będącej przedmiotem niniejszego przetargu mogą się ubiegać wyłącznie podmioty spełniające warunki określone przepisami tej ustawy (art. 2 a ust. 1 i 4 oraz art. 6).
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
Nieruchomość rolna położona w miejscowości Niedzieliska, Gmina Szczurowa- oznaczona jako działka ew. nr 2759, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00081944/9.
 
Powierzchnia nieruchomości: 0,4992 ha
 
Opis nieruchomości:
Nieruchomość usytuowana w północnej peryferyjnej części miejscowości Niedzieliska, kształt nieregularny, wydłużony. Teren nierówny, posiadający zagłębienia, stanowiący drogę ziemną biegnącą wzdłuż cieku wodnego, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzakami (samosiejki), nie posiada uzbrojenia za wyjątkiem dostępu do drogi gminnej.
 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i jego zmianą, która obowiązuje od 20.03.2018 r. działka ew. nr 2759 położona w miejscowości Niedzieliska w części około 0,07 ha znajduje się w terenie określonym jako 02KDG(DWnr768)- tereny dróg publicznych (wojewódzkich) głównych a w pozostałej części tj. 0,4292 ha znajduje się w terenie określonym jako H118RZ/ZP- tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zieleni parkowej.
 
Termin zagospodarowania nieruchomości: nieoznaczony
 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość przeznaczona do sprzedaży, Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Szczurowa z dnia 02 marca 2018 roku. 
 
Cena wywoławcza: 13 330,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) netto. Do kwoty stanowiącej 57,24 % ceny netto osiągniętej w przetargu naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
 
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
- Dział III księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- prawa, roszczenia i ograniczenia- brak wpisów.
- Dział IV księgi wieczystej nr TR1B/00081944/9- Hipoteka- brak wpisów.
 
Termin i miejsce składania dokumentów kwalifikujących do uczestnictwa w przetargu:
Dokumenty kwalifikujące do uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, II piętro w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 30 maja 2018 roku do godz. 1100 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej w Niedzieliskach- dokumenty kwalifikujące”.
 
Wykaz dokumentów kwalifikujących do przetargu:
 1. Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, poświadczone przez Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta), w każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa. W przypadku krótszego okresu prowadzenie gospodarstwa rolnego zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 2. Oświadczenie, że łączna powierzchnia posiadanych użytków rolnych nie przekracza 300 ha.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 4. Dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Lista osób zakwalifikowanych- do uczestnictwa w przetargu lista zostanie wywieszona w dniu 01 czerwca 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczurowa, I piętro.
 
Warunki uczestnictwa w przetargu
 1. Zakwalifikowanie się do uczestnictwa w przetargu
 2. Złożenie pisemnej oferty
 3. Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie
 4. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium lub dowodu zwolnienia z tego obowiązku
 5. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
 • małżonków- do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich przedkładającego pisemną zgodą jednego małżonka udzielonej drugiemu małżonkowi na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości
 • pełnomocników osób fizycznych- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego
Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
Pisemne oferty na zakup nieruchomości rolnej w Niedzieliskach należy składać na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, II piętro w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 04 czerwca 2018 roku do godz. 1100  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w Niedzieliskach”.
 
Warunki dodatkowe:
 1. Obciążenie działki nr 2759 w miejscowości Niedzieliska służebnością przechodu, przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek przylegających od strony wschodniej do tej działki.
 2. Konieczność utrzymania i konserwacji rowu melioracyjnego usytuowanego wzdłuż działki nr 2759.
Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:
do dnia 04 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Szczurowa, I piętro, pok. 20.
 
Oferta powinna zawierać:
 1. Imię i nazwisko i adres oferenta
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu
 5. Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej nieruchomości co najmniej o 1 %
 6. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku
 7. Wskazanie numeru rachunku bankowego w przypadku zwrotu wadium
 8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu
Termin i miejsce części jawnej przetargu:
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07 czerwca 2018 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, parter, sala narad.
 
Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium należy wnieść w terminie najpóźniej do dnia 04 czerwca 2018 roku w pieniądzu w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
 
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez KBS oddz. Szczurowa z opisem „wadium- przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w Niedzieliskach”. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Szczurowa. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.
 
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
O miejscu i terminie zawarcia umowy nabywca zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Szczurowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
 
Koszty notarialne i opłat sądowych: ponosi nabywca
 
Informacje dodatkowe: zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.  Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. 20, lub pod nr tel. 14 632 09 18 w godzinach pracy urzędu.
 
Szczurowa, 04.05.2018 r.
 

INFORMACJA DO PRZETARGU
 1. Przetarg pisemny ograniczony jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Przetarg pisemny ograniczony odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
 4. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 5. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych przepisami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 6. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 7. Protokół  z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później   niż przed upływem 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie wpłacona na konto Gminy Szczurowa: Krakowski Bank Spółdzielczy, oddział w Szczurowej nr 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 nie później niż 1 dzień przed podpisaniem umowy notarialnej. Za dowód wpłaty uważa się potwierdzenie przez księgowość urzędu wpływu należnej kwoty na konto.
 10. Dodatkowych informacji oraz wzory oświadczeń można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. 20 lub pod nr tel. 14 632 09 18 w godzinach pracy urzędu.
Szczurowa, 04.05.2018 r.

UG Szczurowa