2017-11-24
Aktualności / Gazeta Krakowska- Szczurowa, trzy lata kadencji

Zbliżający się koniec roku to dobry czas na przyglądnięcie się temu, co udało się w ostatnim czasie zrealizować w Gminie Szczurowa. W telegraficznym skrócie przedstawiamy niektóre ze zrealizowanych inwestycji oraz remontów wpływających na poprawę warunki życia mieszkańców gminy.

Dzięki dobrze przygotowanej Strategii Rozwoju Gminy, operatywności władz i radnych, pozyskaniu dużych środków europejskich i zewnętrznych, bardzo dobrej współpracy z wieloma gminami, powiatem i województwem zrealizowany został duży zakres zadań gospodarczych i infrastrukturalnych.

Udało się wybudować magistralę wodociągową ze Szczurowej do Strzelec Małych, Dąbrówki Morskiej, Barczkowa, Popędzyny i Uścia Solnego oraz nowy odcinek do centrum Szczurowej. Przeprowadzona dywersyfikacja pozwoliła na dwustronne połączenie sieci wodociągowej każdej z 20 miejscowości Gminy z nowym ujęciem wody na Nidzie, co gwarantuje mieszkańcom, nieprzerwaną dostawę wody w przypadku wystąpienia poważnej awarii na sieci zaopatrującej dane sołectwo.

Przy wsparciu środków zewnętrznych, w tym europejskich wybudowana została kilkukilometrowa sieć kanalizacjna Szczurowa-Włoszyn wraz z zespołem studni i przepompowni ścieków oraz dodatkowymi przyłączami na ul. Krakowskiej.

Wybudowane lub przebudowane zostało blisko 50 km dróg w Niedzieliskach, Kopaczach Wielkich- Błoniu, Uściu Solnym, Strzelcach Wielkich, Górce, Włoszynie, Szczurowej, Zaborowie. Przeprowadzono również remonty dróg w ramach rekultywacji we Wrzępi, Szczurowej, Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym, Górce, Rajsku, Niedzieliskach, Rząchowej, Księżach Kopaczach. W ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach zostało wykonane szereg zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego, przepustów, mostów, parkingów itp. Przeprowadzone zostały remonty: placu postojowego przy drodze gminnej Rajsko- Rajsko Małe /koło Kościoła/, chodnika przy drodze gminnej Szczurowa- Zagumnie Zachodnie /blok/, chodnika przy drodze gminnej Szczurowa- Zagumnie Zachodnie.
W Rajsku, Niedzieliskach, Szczurowej, Strzelcach Małych w Barczkowie za kilka milionów zł. wykonane zostały nowe drogi dojazdowe do pól, w tym również blisko sto pięćdziesiąt nowych mostków i przepustów drogowych oraz zmodernizowanych 26 km rowów melioracyjnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego, przygotowanego przez gminę i realizowanego przez Starostę brzeskiego scalania gruntów. 

W miejscowości Rudy- Rysie za kilkadziesiąt tysięcy złotych wybudowany został ciąg pieszo- rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 768. Nowe odcinki chodników wraz z kanalizacją deszczową powstały w Uściu Solnym, Zaborowie i Wrzępii oraz przebudowano blisko półtorakilometrowy odcinek chodnika w Niedzieliskach, a ponadto wykonano podbudowę parkingu w Niedzieliskach oraz nowe parkingi w Woli Przemykowskiej i Uściu Solnym, w której to miejscowości gmina sfinansowała realizowaną przez powiat przebudowę drogi Uście Solne- Barczków, na odcinku ok. 3,5 km oraz budowę i przebudowę 400 m chodników.

Wybudowano także nową podporę i zmodernizowano most na rzece Uszwicy pomiędzy Kopaczami Wielkimi, a Wolą Średnią.

W Szczurowej wykonanych zostało szereg prac końcowych przy odbudowie zespołu dworsko- parkowego i remoncie dworu w Szczurowej wraz z odbudową ogrodzenia od strony zachodniej oraz wykonana została adaptacja części poddasza budynku Urzędu Gminy.

W ramach programu „Małopolskie Remizy” wybudowano oraz wykończono nowy garaż dla OSP w Rajsku i przeprowadzono generalny remont remiz w Pojawiu i Strzelcach Wielkich. Remonty przeprowadzone zostały również w remizach w Kwikowie, Górce i Szczurowej, gdzie zakupione zostały materiały na malowanie dachu, który wykonali sami strażacy. 

W budynku Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym wykonana została nowa kotłownia, a w budynku Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach oprócz wybudowania nowej kotłowni, zamontowane zostały panele fotowoltaiczne i wykonany remont instalacji wodno- kanalizacyjnej. W Szkole Podstawowej w Uściu Solnym zostały wykonane roboty zabezpieczające i montaż hydroforów p.poż , w Szkole Podstawowej w Zaborowie wyremontowane zostały szatnia i dwie sale lekcyjne na parterze budynku, podobnie w przedszkolu w Szczurowej wykonano remont wszystkich pomieszczeń. 

W obiektach mienia gminnego: wykonano remont dachu w Barczkowie wraz z monitoringiem, w Dołędze zamontowano nowe drzwi wejściowe do Domu Ludowego oraz zakupiono materiały na ogrodzenie, w Górce nasadzono zieleń oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie centrum. W Zaborowie wykonana została kosztowna termomodernizacja budynku Domu Ludowego wraz z zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych (produkujących energię elektryczną) oraz zakupiono części wyposażenia sali widowiskowej, natomiast w Kopaczach Wielkich przeprowadzony został częściowy remont świetlicy, w Księży Kopaczach wykonano część prac przy centrum wsi, w Kwikowie ułożono nawierzchnię z kostki brukowej obok przystanku oraz wykonano plac zabaw dla dzieci.

W miejscowości Pojawie zagospodarowany został teren wokół stawu i utworzono parking, w Rudach- Rysiu zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania i nową instalację p.poż. w budynku wielofunkcyjnym oraz zakupiono kolejne urządzenia drugiego w tej miejscowości placu rekreacji w Rudach.

W Rylowej wykonany został projekt oświetlenia zespołu boisk z zakupem materiału do remontu ogrodzenia, w Rząchowej zostały zakupione bramki i wymalowana świetlica, w Górce, Strzelcach Małych i Uściu Solnym wybudowane zostały nowe stylowe przystanki autobusowe, a w tej drugiej miejscowości wyremontowano także budynek komunalny. W Strzelcach Wielkich zakupiono dużą kosiarkę, w świetlicy przeprowadzony został remont i zakupione wyposażenie. W Szczurowej wyremontowano system ogrzewania budynku wielofunkcyjnego, wykonane zostały również prace przy regulacji stosunków wodnych wokół targowiska oraz wykonano blaty na stanowiskach sprzedaży i zamontowano na targowisku nagłośnienie. 

W kompleksie boisk sportowych „Orlik” wykonano altanę wraz z pełnym wyposażeniem oraz siłownię zewnętrzną. Na budynkach Urzędu Gminy oraz Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne obniżające przyszłe koszty ich utrzymania. Celem poprawy warunków lokalowych biblioteki w Uściu Solnym wykonane zostały prace montażowe i zakup elementów ścian oddzielających z przeniesieniem biblioteki do nowych pomieszczeń. We Wrzępii zakupione zostało wyposażenie do nowej świetlicy wiejskiej. Ponadto, w kolejnych 11 miejscowościach zainstalowany został monitoring rejestrujący otoczenie, głównie w centrach miejscowości i na zewnątrz budynków gminnych. 

Część powyższych prac wykonanych zostało w ramach tzw. Funduszu Sołeckiego, czyli środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy i przekazanych do dyspozycji sołectw. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zaangażowanie, współpracę oraz daleko idącą pomoc przy realizacji zadań na rzecz lokalnej społeczności wszystkich sołtysów i mieszkańców. 

W gminie Szczurowa budowana jest aktualnie Strefa Aktywności Gospodarczej, która zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu dwóch strategicznych dróg wojewódzkich nr 964 i 768. Położenie to gwarantuje szybki dojazd do autostrady oraz drogi krajowej Kraków- Sandomierz- Lublin, co zapewnia szybki i dogodny dostęp komunikacyjny do największych miast: Krakowa, w tym portu lotniczego w Balicach, Tarnowa, Kielc, Warszawy, a bliżej do Nowego Sącza i brzeskiego zjazdu z autostrady A4 oraz stacji kolejowej Brzesko- Okocim. Niezaprzeczalnym atutem tego terenu jest fakt, iż zjazd do SAG zapewniony jest bezpośrednio z drogi wojewódzkiej, bez ograniczeń tonażowych. Proponowana potencjalnym inwestorom strefa będzie dysponować blisko 17 hektarowym uzbrojonym obszarem, z dojazdem i komunikacją wewnętrzną oraz przyległym kilkunasto hektarowy terenem, przeznaczonym w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy pod inwestycje. 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny atut terenu SAG, a mianowicie położone w bezpośredniej bliskości zarejestrowane lądowisko dla małych samolotów, znajdującego się w zarządzie GCKCziS w Szczurowej, z którego mogą korzystać potencjalni inwestorzy. 

Bardzo duże środki z Unii Europejskiej na inwestycje.
Gmina Szczurowa aktywnie włączyła się w nową unijną perspektywę finansową, ubiegając się o środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  

Dzięki bardzo dobrze przygotowanym wnioskom gmina podpisała już umowy z Urzędem Marszałkowskim na:

 1. budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Szczurowej w zakresie uzbrojenia ponad 17 -hektarowego terenu w drogę wewnętrzną wraz z oświetleniem ulicznym i siecią wodociągowo- kanalizacyjną. Koszt inwestycji wyniesie 4 mln zł;
 2. budowy drogi dojazdowej łączącej Strefę Aktywności Gospodarczej z obwodnicą Szczurowej. Wartość zadania zamknie się kwotą 450 tys. zł;
 3. rozbudowy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy wraz z dobudową buforowego zbiornika na ścieki. Koszt przedsięwzięcia to blisko 8 mln zł;
 4. kompleksowej modernizacji energetycznej Zespołu Szkół w Szczurowej, realizowanej w ramach projektu partnerskiego z gminami Wietrzychowice, Szczucin i Borzęcin. Projekt obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnej wody użytkowej, przebudowę kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganych kondensacyjnymi kotłami gazowymi wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne i montaż ogniw fotowoltaicznych. Szacowany koszt inwestycji wyniesie 3 mln zł;
 5. budowy szałasu myśliwskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Strzelcach Wielkich w ramach kompleksowego projektu Subregionu Tarnowskiego, służący wzrostowi atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. Koszt budowy wyniesie 360 tys. zł;
 6. realizację projektu pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja, w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu: 1 898 489,27 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 801 279,97 zł.; Wkład własny gminy: 97 209,30 zł. Projekt przewiduje dwa kierunki wsparcia:
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.
  Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 668 uczniów z 7 szkół Gminy Szczurowa.   

Pozytywnie przeszły procedurę UM i przyznane został środki europejskie na:

 1. wymiany niskosprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły węglowe, oraz przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne zasilane gazem i biomasą- w wybranych gminach Subregionu Tarnowskiego w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Koszt wspólnego przedsięwzięcia ośmiu gmin: 17,5 mln zł;
 2. budowy trzech parkingów w systemie „parkuj i jedź” w miejscowościach: Szczurowa przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich, Górka przy drodze powiatowej, Wola Przemykowska przy drodze powiatowej, 2 zatok autobusowych, wiat przystankowych, zintegrowanych chodników, oświetlenia i monitoringu wizyjnego, a także budowy wiat przystankowych z zadaszonymi miejscami do parkowania rowerów w systemie „Bike&Ride” w miejscowościach: Wrzępia (Radziejów), Strzelce Wielkie przy drodze powiatowej, Niedzieliska w rejonie szkoły i kościoła oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową, Rudy- Rysie przy drodze wojewódzkiej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków oczekiwania dla pasażerów oraz zwiększenie strefy dobrej dostępności do komunikacji zbiorowej. Koszt inwestycji wyniesie 1,3 mln zł.

W trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się wnioski na blisko 20 mln. zł, w tym na:

 1. budowy miejsc postojowych dla rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedzieliskach i Uściu Solnym oraz oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy jako część projektu wspólnego Subregionu Tarnowskiego;
 2. rewitalizacja obiektów społeczno- kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szczurowa;
 3. inwestycje w edukacje i przedsiębiorczość szansą rozwoju obszarów zdegradowanych na terenie gminy Szczurowa. 

Gmina już przygotowuje się do złożenia kolejnych wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego w planowanych do ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski naborach z zakresu:

 • budowy Wodnego Parku Kulturowego Pojezierza Tarnowskiego na terenie pięciu zbiorników po eksploatacji piasków i żwirów m.in. w Dołędze, celem wykreowania markowego produktu turystycznego regionu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rekreacyjno- turystyczne i przyrodnicze zagospodarowanie zbiorników wodnych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, takich jak: zadaszona przystań dla łódek z tarasem widokowym, pomost do łowienia przystosowany dla niepełnosprawnych, kąpielisko z pomostem w kształcie koła z całoroczną funkcjonalnością oraz struktury „Szlaku Poezji” o zaprojektowanej wyłącznie dla tego miejsca formie. Koszt przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego oszacowano na 9 mln zł;
 • budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach domowych;
 • zwiększenia wykorzystania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwach (wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych);
 • odnowy obszarów wiejskich- rewitalizacji, remontów i doposażenia obiektów kultury oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej na terenie gminy;
 • modernizacji placówek wychowania przedszkolnego z terenu gminy.

Gmina posiada szereg projektów przygotowanych do konkursów, które zostaną ogłoszone z Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich (PROW).

Pokazaliśmy w niniejszym artykule tylko niewielką część zadań zrealizowanych i będących w toku realizacji w gminie Szczurowa. Życzymy powodzenia.

Gazeta Krakowska, 17.11.2017r.

Gazeta Krakowska