2017-11-08
Aktualności / Zaproszenie do składania ofert

W imieniu Zamawiającego- Gminy Szczurowa zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: Wykorzystanie eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych realizowane w ramach projektu: pt. KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI- ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA” nr projektu RPMP.10.01.03-12-0278/16 według 10 Osi Priorytetowej- Wiedza i Kompetencje, która realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014- 2020 DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie- 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia

UG Szczurowa