2017-11-03
Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Szczurowa-
Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmujący część tekstową.
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 21 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z poźn. zm.)
ZAWIADAMIAM
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Szczurowa-
Etap I (część tekstowa) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach: od 13.11.2017r. do 04.12.2017r. 
w siedzibie Urzędu Gminy: 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2-
w godzinach pracy Urzędu pok. 27, I piętro.
DYSKUSJA PUBLICZNA 
nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. dokumentach odbędzie się:
w dniu 04.12.2017r.- od godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy: 32-820 Szczurowa, ul. Lwowska 2-
w godzinach pracy Urzędu.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczurowa na stronie internetowej pod adresem: www.szczurowa.pl zostały zamieszczone informacje o ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany ww. planów podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia ww. projektu do publicznego wglądu.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnieść uwagi do projektu zmiany ww. planu oraz-zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu zmiany planu.
Uwagi do projektu zmiany planu- zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na zasadach tam określonych oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w Urzędzie Gminy Szczurowa lub na adres tutejszego Urzędu- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017r.
Uwagi i wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Szczurowa w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Szczurowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczurowa na stronie internetowej pod adresem: www.szczurowa.pl
                                                                                                                                         
Wójt Gminy Szczurowa
mgr Marian Zalewski
 
Do pobrania: