2017-10-31
Aktualności / Konsultacje społeczne projektu Program współpracy gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Szczurowa, do konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.         

Treść zarządzenia- BIP

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały Programu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Szczurowej ul. Lwowska 2.

Uwagi można składać na  formularzu konsultacji programu rocznego w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych dwojako:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska , 32-820 Szczurowa lub osobiście
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@szczurowa.pl

W terminie do 14.11.2017r decydująca jest data wpływu wniosku do Urzędu Gminy.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz konsultacji
  2. Projekt- Rocznego Program współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej
mgr Elżbieta Gądek