2017-10-06
Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa
Wójt Gminy Szczurowa- na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014r., poz. 1490)- ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 782/4 o powierzchni 0,1076 ha położonej w miejscowości Szczurowa, Gmina Szczurowa, pow. brzeski będącej własnością Gminy Szczurowa.
 
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 782/4 (Ps IV) o pow. 0,1076 ha, zlokalizowana w zachodniej części miejscowości Szczurowa. Nieruchomość usytuowana jest  przy drodze wojewódzkiej nr 964, poniżej korony drogi, co powoduje, że z przedmiotowej drogi nie ma bezpośredniego wjazdu na działkę. Wjazd jedynie przez prywatną działkę sąsiednią. Teren płaski, nieregularny kształt zbliżony do trapezu. Działka ogrodzona, oprócz prądu brak pozostałych mediów (znajdują się na działce sąsiedniej). Obecnie użytkowana rolniczo jako przydomowy ogródek.
 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa działka nr ew. 782/4 znajduje się w terenie określonym jako S 74 U/MN- tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00077737/4.  Dział III (Prawa, roszczenia i ograniczenia)  i  Dział IV (Hipoteka) nie zawierają wpisów.  Do dnia 31.XII.2017r.- umowa dzierżawy z Gminą.
 
Przetarg odbędzie się w dniu  14 listopada 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Szczurowa, pok. nr 14 (parter- sala narad).
 
Cena wywoławcza nieruchomości- 20.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek Vat (23%).
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości  2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 prowadzony przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa do dnia  09 listopada 2017 roku. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.
 
Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
 
O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w drodze pisemnej  w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wójt Gminy Szczurowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Szczurowa, ul. Lwowska 2, piętro I, pok. nr 20,  tel. nr 14 632 09 18.
 
 
Szczurowa, 05.10.2017r.                                                                                                                                                                                         

UG Szczurowa