2017-10-03
Aktualności / Zawiadomienie o wydaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) [dalej: k.p.a.], w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1405) [dalej: ustawy ooś]
 
 
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie