2017-09-25
Aktualności / Realizacja projektów grantowych w pigułce

Przypominamy, iż w dniu 11 września br., Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" ogłosiła nabór wniosków na projekty grantowe, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z których mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne i organizacje pozarządowe.

PROJEKT GRANTOWY- to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

Zadania grantowe, od początku do końca, będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Lokalną Grupę Działania.

Pomoc na operację jak i zadanie objęte grantem, w ramach ogłoszonych naborów, może być przyznana w zakresie:

  • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań  innowacyjnych;
  • zachowania dziedzictwa lokalnego;
  • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (pod warunkiem że operacja w tym zakresie: nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych, nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.

REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PIGUŁCE- otwórz

Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.Cenoma"