2017-08-28
Aktualności / Zdobywamy kompetencje przyszłościowe

Gmina Szczurowa rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”, do szkół podstawowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne do wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych. Zakupy dokonane zgodnie z listą MEN oraz zgodnie z zapotrzebowaniem, które wykazała Diagnoza problemów   i potrzeb szkół Gminy Szczurowa. Zakupione pomoce dydaktyczne umożliwiają  realizację zajęć metodą eksperymentu, organizowania laboratoriów szkolnych, realizowania zadań badawczych uczniów, prowadzenie  doświadczeń, pogłębionych obserwacji, wyciągania wniosków, samodzielnego budowania zasad i teorii.

Zakupiony sprzęt umożliwia również przechowywanie preparatów, substancji chemicznych, biologicznych, oraz pomocy w sposób bezpieczny, zgodny  z przepisami BHP i ppoż oraz gwarantujący, że się nie zniszczą i będą wykorzystywane zgodnie z zasadą trwałości rezultatów.

W szkołach  na terenie gminy zostanie przeprowadzona  rekrutacja  uczestników projektu. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadzie równych szans, w tym równości płci i uczniów/uczennic niepełnosprawnych oraz zgodnie  z zasadami określonymi  w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach projektu  pt. „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – ROZWÓJ I DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY SZCZUROWA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Uczniowie zostaną zrekrutowani na:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, geografii, chemii, fizyki, biologii
  • oraz zajęcia rozwojowe z edukacji przyrodniczej, matematyki,  informatyki,  programowania, a także przyrody.

Zrekrutowani zostaną również nauczyciele  zatrudnieni w szkołach podstawowych na terenie gminy  biorących udział w projekcie, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i przeszkolić się w zakresie  wykorzystania nowoczesnych narzędzi i  technologii informacyjnych i komunikacyjnych, oraz  nauki metodą eksperymentu.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach rekrutacji.

Koordynator Projektu