2017-09-06
Aktualności / Zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji
  1. Wójt Gminy Szczurowa informuje, że do dnia 28.09.2017r. do godz. 15:00 został ustalony termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji.
  2. Zgłoszenia należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Szczurowej,
    ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.
  3. Kandydatów na członków Komitetu należy zgłaszać zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji na formularzu określonym Uchwałą nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2017 roku  w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  4. Spośród zaproponowanych kandydatów Wójt Gminy Szczurowa powoła skład Komitetu Rewitalizacji.
  5. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta.

W załączeniu :

- Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy w Szczurowej z dnia 05.09.2017r.

- Uchwały  nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Szczurowa z dnia 24 sierpnia 2017 roku  w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu rewitalizacji,

- formularz deklaracji

UG Szczurowa