2017-06-14
Aktualności / Gminny Program Rewitalizacji wpisany na listę programów województwa małopolskiego

Uchwała Nr 855/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego: Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Limanowa do roku 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2023 Gminy Siepraw, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łącko na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 – 2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 – 2022, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nawojowa na lata 2016 – 2024, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023, Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2022; Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Uchwały Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, zmienionej Uchwałą Nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 roku oraz Uchwałą Nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§1.

Postanawia się wpisać do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego:

 1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023 – pod poz. 48
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Limanowa do roku 2023 – pod poz. 49
 3. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023 – pod poz. 50
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020 – pod poz. 51
 5. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015 – 2022 – pod poz. 52
 6. Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023 Gminy Siepraw – pod poz. 53
 7. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026 – pod poz. 54
 8. Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016 – 2020 – pod poz. 55
 9. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022 – pod poz.56
 10.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Łącko na lata 2016 – 2022 – pod poz. 57
 11.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016 – 2022 – pod poz. 58
 12.  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 – 2023 – pod poz. 59
 13.  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022 – pod poz. 60
 14.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 – 2022 – pod poz. 61
 15.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020 – pod poz. 62
 16.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nawojowa na lata 2016 – 2024 – pod poz. 63
 17.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023 pod poz. 64
 18.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2022 – pod poz. 65
 19.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016 – 2024 – pod poz. 66

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 „IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.

Zgodnie z Regulaminem prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego przyjętym Uchwałą Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. w Wykazie umieszcza się wszystkie programy rewitalizacji, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia kryteriów określonych tym Regulaminem. Na proces weryfikacji składa się ocena formalna wniosku o wpis programu rewitalizacji do Wykazu, a następnie ekspercka ocena merytoryczna programu rewitalizacji w zakresie jego poprawności oraz zgodności z kryteriami. Decyzję w sprawie wyniku oceny merytorycznej programu rewitalizacji podejmuje Zespół ds. rewitalizacji powołany Zarządzeniem nr 22/2016 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm. Zespół kieruje się wspomnianą opinią ekspercką, która nie ma jednak charakteru wiążącego dla Zespołu. Rozstrzygnięcia o wpisaniu programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji informacji o programie rewitalizacji w Wykazie oraz wykreśleniu programu rewitalizacji z Wykazu podejmuje, z uwzględnieniem decyzji Zespołu, o której mowa powyżej, Zarząd Województwa Małopolskiego, w formie uchwały.

Programy rewitalizacji pn.:

 1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023;
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Limanowa do roku 2023;
 3. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023;
 4. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szerzyny na lata 2016-2020;
 5. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Trzciana na lata 2015 – 2022;
 6. Gminny Program Rewitalizacji do roku 2023 Gminy Siepraw;
 7. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017 – 2026;
 8. Gminny Programu Rewitalizacji Miasta Limanowa na lata 2016 – 2020;
 9. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzeźnica na lata 2016 – 2022;
 10.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Łącko na lata 2016 – 2022;
 11.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łabowa na lata 2016 – 2022;
 12.  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wieliczka na lata 2016 – 2023;
 13.  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022;
 14.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016 – 2022;
 15.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020;
 16.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nawojowa na lata 2016 – 2024;
 17.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023;
 18.  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skrzyszów na lata 2016 – 2022;
 19.  Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016 - 2024

zostały pozytywnie zweryfikowane w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do Wykazu.

W związku z powyższym postanawia się wpisać je do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego pod numerami odpowiednio od 48 do 66.

Wykaz podlega publikacji na stronie internetowej pod adresem: www.rpo.malopolska.pl/rewitalizacja.

UG Szczurowa