2017-04-03
Aktualności / Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa już uchwalony

Na posiedzeniu Radny Gminy Szczurowa w dniu 30 kwietnia 2017 roku   została podjęta uchwała  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla  Gminy Szczurowa  na lata 2016 – 2024.

W dniu 26 października  2016 roku  Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednak prace nad dokumentem trwały już od wiosny 2016 roku. We wcześniejszym etapie opracowano dokument delimitacyjny określający obszary zdegradowane i do rewitalizacji. Przeprowadzono szczegółowe badania poszczególnych sfer życia mieszkańców na terenie gminy Szczurowa w oparciu o rzeczywiste mierzalne wskaźniki.   By właściwie  opracować program rewitalizacji konieczne było poznanie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.  Analizowano poszczególne  sfer życia w kontekście występowania negatywnych zjawisk społecznych. W efekcie czego zdefiniowane zostały cele strategiczne.

Głównym celem strategicznym programu rewitalizacji zapisanym w dokumencie jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz przestrzennego Gminy Szczurowa w partnerstwie ze wszystkimi środowiskami lokalnymi, a także wspólne kreowanie wizerunku Gminy Szczurowa jako miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia działalności gospodarczej i odpoczynku. Program definiuje lokalne potrzeby jakie winny zostać zaspokojone dla wyprowadzenia z kryzysu określonych obszarów. Istotnym elementem  programu jest określenie projektów rewitalizacyjnych, to znaczy takich, których realizacja przyczyni się do wyeliminowania sytuacji kryzysowych na danym terenie. Jako najbardziej oczekiwane uznano projekty mające wpływ na edukacje dzieci i młodzieży, a także na szeroko pojętą integracje różnych grup społecznych. Dlatego też pierwsze miejsca zajmują projekty związane z remontami placówek oświatowych i kulturalnych.  W programie ujęto również projekty remontów innych obiektów użyteczności publicznej oraz zagospodarowania tzw. pojezierza w Dołędze.

Prace  nad projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zostały zakończone w grudniu 2016, a jego konsultacje trwały do 6 lutego 2017 roku.

Ostatnim etapem było zaopiniowanie projektu Programu przez organy i instytucje wymienione w art. 17 ust 2 pkt. 4 ustawy  z 9 października 2015 roku  o rewitalizacji, właściwe  dla rewitalizowanego terenu .

Gminny   Program Rewitalizacji dla gminy Szczurowa został zaopiniowany przez:

 1. Zarząd Powiatu Brzeskiego
 2. Zarząd  Województwa Małopolskiego
 3. Wojewodę  Małopolskiego
 4. Komendanta  Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku
 5. Małopolskiego  Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego
 6. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
 7. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 8. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 9. Starostwo Powiatowe w Brzesku
 10. Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 11. Zarząd Dróg Powiatowych
 12. Zarząd Dróg Wojewódzkich
 13. Wojewódzki Sztab Wojskowy
 14. ABW Delegatura w Krakowie
 15. Agencję Wywiadu
 16. Karpacki Oddział Straży Granicznej
 17. Komendę  Powiatowa Policji
 18. Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
 19. Multimedia Polska Brzesko S.A.
 20. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.
 21. Hawe Telekom Sp. z o.o
 22. PGNiG
 23. TAURON SA
 24. Zakład Usług Wodnych
 25. Operatora Gazociągów Przesyłowych  GAZ – SYSTEM S.A.
 26. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Na opracowanie programu rewitalizacji  gmina Szczurowa pozyskała dofinansowanie  w wysokości 90% poniesionych kosztów w ramach   Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

UG Szczurowa