2017-02-13
Aktualności / Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem, w dniu 02.02.2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
Wójt Gminy Szczurowa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 
I. Informacje ogólne
1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 
II. Zadania komisji konkursowej
Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja oceniać będzie, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), oferty złożone w ramach ogłoszonego konkursu.
 
III. Wybór kandydatów
1. Lista kandydatów na członków komisji konkursowej zostanie przedłożona Wójtowi Gminy Szczurowa, który podejmie ostateczną decyzję o składzie komisji w formie zarządzenia.
2. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną niezwłocznie poinformowane.
 
IV. Składanie zgłoszeń
1. Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach komisji, proszę składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Szczurowej, 32- 820 Szczurowa ul. Lwowska 2, pokój nr 44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zosip@szczurowa.pl w terminie do dnia 24 lutego 2017r.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.
 

UG Szczurowa