2017-02-10
Aktualności / Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.), a także art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE. L Nr 315, str. 1 z późn. zm.), Gmina Szczurowa ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego:
Gmina Szczurowa, Szczurowa ul. Lwowska 2, 32- 820 Szczurowa
 
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.) Gmina Szczurowa, jako organizator publicznego transportu zbiorowego dokona wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonane przewozy:
  1. Rodzaj transportu- gminny publiczny transport zbiorowy (BUS, autobus)
  2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczurowa.
 
Zamówienie obejmuje wykonanie przewozów pasażerskich na:
 
Lp.
Nazwa linii
Przebieg linii
 
 
1.
Szczurowa- Górka  -Szczurowa
Szczurowa- Brzezinki- Górka- Rząchowa- Szczurowa
 
2.
Szczurowa- Uście Solne- Szczurowa
Szczurowa- Strzelce Małe- Barczków- Popędzyna-
Uście Solne-Szczurowa
 
3.
Szczurowa-Wrzępia-Szczurowa
Szczurowa- Strzelce Małe- Strzelce Wielkie- Wrzępia-
Strzelce Wielkie- Strzelce Małe- Szczurowa
 
4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
1 września 2017 roku. Przewidywany termin obowiązywania umowy- od 1 września 2017r. do 31 grudnia 2018r.
 
5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
 
6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  • Biuletyn Informacji Publicznej- (strona internetowa: www.bip.malopolska.pl/ugszczurowa)
  • Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Szczurowa, Szczurowa  ul. Lwowska 2,
  • Strona internetowa organizatora:  www.szczurowa.pl
Szczurowa dnia 10.02.2017r.

UG Szczurowa