2017-02-09
Aktualności / Informacja o zakończeniu/przebiegu konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024.

Forma konsultacji społecznych: spotkanie konsultacyjne, zgłaszanie/ zbieranie uwag, zgłaszanie projektów.

Wyznaczony termin konsultacji: konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 29.12.2016 roku do 06.02.2017 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  zostało zamieszczone  w portalu  urzędu gminy w Szczurowej oraz w BIP w dniu 29.12.2017 roku.
Ponadto, 20 stycznia 2017 roku w ogólnym portalu urzędu w zakładce  AKTUALNOŚCI  zamieszczono  informacje przypominającą o spotkaniu konsultacyjnym.
Ogłoszenie  o  konsultacjach przekazano radnym i sołtysom miejscowości, wywieszono na tablicy ogłoszeń.

Projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016- 2024 oraz wzory kart ewentualnych uwag i projektów   zamieszczono  w portalu urzędu gminy oraz w BIP 29.12.2016 roku. Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce REWITALIZACJA.

Projekt GPR w wersji papierowej dostępny był w urzędzie gminy.

Spotkanie konsultacyjne-  30.01.2017r.

  • w spotkaniu udział wzięło 56 uczestników,
  • przedstawiono zebranym ideę i cel rewitalizacji.

Podczas prezentacji przedstawione zostało zagadnienie rewitalizacji w kontekście ustawy  O rewitalizacji z  9 października 2015r.

  • udzielano odpowiedzi na pytania uczestników,
  • udzielano indywidualnych konsultacji zebranym,
  • przedstawiciele Rady Sołeckiej Strzelce Wielkie poinformowali, iż jest potrzeba wniesienia do GPR nowego projektu- remontu DL w Strzelcach Wielkich, poinformowano, iż do końca terminu wyznaczonego dla konsultacji społecznych sołtys miejscowości przedłoży stosowny formularz zgłoszenia.

Wnioski: 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono 3 nowe projekty inwestycyjne:

  1. Remont Domu Ludowego w Strzelcach Wielkich- projekt inwestycyjny uzupełniający.
  2. Odnowienie i nadanie kolorystyki elewacji kościoła p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Szczurowej.
  3. Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej lecznicy zwierząt w miejscowości Szczurowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

Karty projektów zostaną zamieszczone w dokumencie GPR.

UG Szczurowa