2016-12-28
Aktualności / Ogłoszenie o konsultacjach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) zawiadamiamy, iż w dniu 29 grudnia  2016 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024.

W tym dniu na stronie internetowej www.szczurowa.pl w zakładce "REWITALIZACJA" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany zostanie projekt dokumentu, a także opis dostępnych form zgłaszania uwag do projektu dokumentu.

Wójt Gminy Szczurowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29.12.2016 do 06.02.2017 roku w formie:

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularzy zadań. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres zamowienia@szczurowa.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Szczurowej ul. Lwowska 2, 32- 820 Szczurowa od 29.12.2016 do 06.02.2017r.; Formularze winny być kompletnie uzupełnione i podpisane, w przypadku przesłania ich elektroniczne winny być podpisane podpisem elektronicznym. Formularze niekompletne lub nie podpisane nie będą brane pod uwagę,
  • spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 30.01.2017r. od godziny 1700 w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4,- sala parter. Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się na miejscu z projektem dokumentu.

Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024 oraz formularze: konsultacji społecznych, formularz zadania inwestycyjnego i nieinwestycyjnego dostępne będą od 29.12.2016 do 06.02.2017 w:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczurowa  w zakładce REWITALIZACJA,
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce REWITALIZACJA,
  • w Urzędzie Gminy w Szczurowej  ul. Lwowska 2, pok. nr 24 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanej w projekcie uchwały treści dokumentu bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

 

UG Szczurowa