2016-12-01
Aktualności / Konferencja inauguracyjna związana z rozpoczęciem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji

W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa oraz o przystąpieniu do sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwala w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 23 października 2016r., a wchodzi w życie po upływnie 14 dni od daty publikacji, czyli 8 grudnia br. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

Na wyznaczonych obszarach prowadzone będą działania zmierzające do ich rewitalizacji na różnych płaszczyznach. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR wchodzi w życie równocześnie z uchwała o wyznaczeniu obszarów, a zatem procedowanie związane z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Szczurowa rozpocznie się po wejściu w życie tego aktu.

W dniu 30.11.2016 roku odbyła się konferencja inauguracyjna związana z rozpoczęciem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Do udziału zaproszono Radnych, Sołtysów z wyznaczonych obszarów, Księży, Dyrektorów Szkól, przedstawicieli lokalnych zakładów pracy i stowarzyszeń.

Tematem spotkania było wprowadzenie zebranych w problematykę, zasady i definicje związane z zakresem rewitalizacji. Przedstawiono formę procedowania i wykonywania GPR. Przybliżono też proponowane przez gminę działania inwestycyjne zmierzające do zminimalizowania sytuacji kryzysowych. Ważnym punktem spotkania było omówienie możliwości dofinasowania projektów zawartych w programie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, szczególnie w kontekście działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich oraz 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Następnym etapem, bardzo istotnym i mającym wpływ na treść dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji są konsultacje społeczne. W ramach konsultacji możliwe będzie zgłaszanie wniosków, w tym, również projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych. Informacja o prowadzeniu konsultacji społecznych zostanie opublikowana w BIP oraz w portalu urzędu gminy Szczurowa- podstrona REWITALIZACJA. Do informacji o konsultacjach społecznych oprócz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dołączone zostaną gotowe wzory kart projektów.