2016-08-20
Aktualności / Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej  w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji.  

Forma konsultacji społecznych: spotkanie konsultacyjne

Data odbycia spotkania: 29.08.2016 r, godz. 18.00

Uczestnicy spotkania: w spotkaniu udział wzięło 21 mieszkańców gminy, pracownicy urzędu oraz pracownicy GRANT FINANCE PROJECT Kraków przygotowujący na zlecenie gminy projekt dokumentu delimitacji.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych  zostało zamieszczone  w portalu  urzędu gminy w Szczurowej oraz w BIP w dniu 09.08.2016 roku.

Projekt uchwały oraz  projekt  dokumentu : Delimitacja obszarów zdegradowanych
w przestrzeni  gminy Szczurowa – Etap I,  zamieszczono  w portalu urzędu gminy oraz w BIP 17.08.2016

Dokumenty zostały zamieszczone w zakładce RWEWITALICAZJA.

Ponadto,  dwukrotnie 16 i 18 sierpnia  2016 roku w ogólnym portalu urzędu  w zakładce  AKTUALNIOŚCI  zamieszczono  informacje przypominającą  o konsultacjach.

Podczas konsultacji przedstawiono projekty dokumentów w formie papierowej oraz prezentacji.  Wywieszono na tablicy mapy z  zaproponowanymi obszarami przeznaczonymi do rewitalizacji w ramach wyznaczonych obszarów  zdegradowanych oraz projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji.

Podczas prezentacji przedstawione zostało zagadnienie rewitalizacji w kontekście ustawy  O rewitalizacji z  9 października 2015 r.

Omówiono poszczególne sfery w których wystąpiły negatywne zjawiska na terenie gminy Szczurowa.

Omówiono  jakie miejscowości znajdują się w obszarze  zdegradowanym i jakie obszary  ujęto do rewitalizacji.

Wniosek  uczestników spotkania:

Zwiększenie  obszaru rewitalizacji w miejscowości Szczurowa ul. Lwowska  o tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej, prawa strona drogi w kierunku Tarnowa.

Tereny  stanowią pas zieleni pomiędzy zabudową jednorodzinną , a infrastrukturą drogową.

UG Szczurowa