2015-05-07
Aktualności / Budowa nowych dróg i zagospodarowanie poscaleniowe w Strzelcach Małych

W Strzelcach Małych prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem poscalenieniowym gruntów rolnych, w ramach których wykonywane są: nowe drogi dojazdowe do działek, likwidowane są niepotrzebne drogi, miedze i zakrzaczenia, konserwowane oraz odtwarzane są istniejące rowy melioracyjne, przepusty i przejazdy.

W wyniku przeprowadzonego scalania i wymiany gruntów wyrównane zostały przede wszystkim granice działek, a dzięki wytyczeniu sieci dróg transportu rolnego każda działka zyskała dojazd do drogi publicznej. Działki o uregulowanym stanie prawnym zostały wpisane do Ksiąg Wieczystych i co istotne powstały aktualne, numeryczne mapy ewidencyjne. Radykalnemu uproszczeniu uległa również możliwość sprawdzenia przebiegu granic w terenie (systemu GPS).

Scalanie gruntów ściśle powiązane z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego ma na celu przekształcenie powierzchni gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicy oraz nadmiernie wydłużonych, w możliwie duże i regularne działki, a tym samym stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie m.in. poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg i rzeźby terenu.

UG Szczurowa