2015-04-10
Aktualności / "Złoty Kłos" przed nowym zadaniem

Pomiędzy Panem Marianem Zalewskim - Wójtem Gminy przy udziale Pani Marii Czesak - Skarbnika Gminy a Stowarzyszeniem Ziemi Strzeleckiej ,,Złoty Kłos”, reprezentowanym przez Panią Zofię Solak - Prezesa, Panią Renatę Wilk - Sekretarza i Panią Krystynę Wąs - Skarbnika w dniu 1 kwietnia 2015 roku podpisana została umowa o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą”.

 

W ramach realizacji zadania w dwóch miejscowościach gminy: w Strzelcach Wielkich oraz w Szczurowej będą prowadzone Ośrodki Wsparcia - Kluby Seniora o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą.
Celem działania Klubów jest zaspokojenie potrzeby integracji międzypokoleniowej, aktywności psychofizycznej poprzez wszelką działalność społeczną, kulturalną i rekreacyjną.
 
 
ZADANIE JEST DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWODY PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY.

GOPS Szczurowa