2014-06-11
Aktualności / Podsumowanie realizacji projektu "Nowoczesne Zarządzanie Publiczne"

Gmina Szczurowa wspólnie z Radłowem, Pleśną, Wojniczem i Zakliczynem przy udziale Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zakończyła realizację projektu pn. „Nowoczesne zarządzanie publiczne”. Dobrze przygotowany wniosek, który zdobył najwyższe w kraju noty ekspertów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji został w całości sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Priorytetu V „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Dzięki uczestnictwu w realizacji projektu „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne” Gmina Szczurowa odniosła szereg korzyści, m.in.:
  • 10 pracowników Urzędu Gminy w Szczurowej ukończyło roczne studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zarządcze, na kierunkach: zarządzanie w administracji publicznej, rachunkowość i finanse dla zaawansowanych, finanse samorządowe w praktyce, gospodarka i administracja publiczna, administracja publiczna, planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna, zarzadzanie bezpieczeństwem informacji;
  • 12 pracowników urzędu ukończyło kurs języka angielskiego;
  • Gmina przy wsparciu MISTiA opracowała i wdrożyła nowoczesne instrumenty zarządzania publicznego, tj.:

- karty usług świadczonych w gminie, ułatwiające mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych,

- wzorcowe formularze opisu stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Szczurowa,

- system monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania urzędu.

  • Z udziałem ekspertów zewnętrznych opracowany został „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminie Szczurowa” oraz „Program opieki nad zabytkami”;
  • Dostosowano dokumenty strategiczne do nowego okresu programowania Unii Europejskiej (lata 2014-2020) poprzez opracowanie/aktualizację „Strategii Rozwoju Gminy Szczurowa” oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”;

Warsztaty strategiczne

 

  • Pracownicy samorządowi doskonalili swoje umiejętności i podnosili wiedzę w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków poprzez szkolenia, m.in.: Kodeks postępowania administracyjnego; Prawo cywilne; Instrukcja kancelaryjna; Redagowanie pism urzędowych; Kontrola zarządcza; Kontakty i komunikacja z klientem; Dostęp do informacji publicznej a ochrona informacji niejawnych; Zamówienia publiczne; Podatki i opłaty lokalne oraz kurs „Obsługa i administracja Microsoft Windows 2008 serwer”;
  • Wdrożone zostały 2 nowe usługi ePUAP dotyczące wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Zakupione zostało wyposażenie do urzędu, tj.: stół modułowy wraz z 30 krzesłami na salę konferencyjną, stoliki oraz krzesła łączone dla klientów urzędu, 18 tablic informacyjnych, baner, komputer przenośny z oprogramowaniem, projektor multimedialny ze stojakiem oraz ekran projekcyjny.
 
 
Konferencja podsumowująca realizację projektu
 
 
Działania doskonalące zrealizowane w ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Publiczne” mają na celu systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urząd gminy, spełniając rosnące oczekiwania klientów względem organów administracji publicznej.

 

Koordynator projektu: Beata Marzec; zdjęcia: UG Szczurowa i MISTiA Kraków