2014-03-27
Aktualności / Powołanie Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska

 „Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym.
Włączmy się w społeczną pomoc bliźnim”.

Stefan Wyszyński

W Polsce prawo do swobodnego zrzeszania się jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, jest prawem zagwarantowanym konstytucyjnie. Zgodnie z tym prawem, wszyscy mamy możliwość realnego uczestniczenia w życiu publicznym. Jedną z form tego uczestnictwa może być powołanie stowarzyszenia, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna, nikogo nie można zmusić by został jego członkiem. Stowarzyszenie samo decyduje o swoich sprawach, cele stowarzyszenia służą szeroko pojmowanym celom społecznym. W naszej miejscowości powstało Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska.
 
Założyciele Stowarzyszenia w dniu 29 stycznia 2014 roku przyjęli Statut Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska oraz powołali Zarząd Stowarzyszenia. W skład stowarzyszenia wchodzi 26 osób w tym przedstawiciele: koła gospodyń wiejskich, rady sołeckiej, spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej, rady rodziców nauczyciele oraz mieszkańcy Niedzielisk. Dnia 5 marca 2014 r. stowarzyszenie zostało wpisane do KRS i rozpoczyna swoją działalność. Istnieje możliwości zapisania się do stowarzyszenia należy pobrać deklaracje dostępną w szkole. Wszystkich chętnych którzy chcą działać na rzecz rozwoju i promocji wsi Niedzieliska zapraszamy w swoje szeregi.
 
Głównym celem działania stowarzyszenia jest:
  • Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego, gospodarczego, sportowo – rekreacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego wsi Niedzieliska
  • Wspieranie społecznej aktywności mieszkańców, demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym
  • Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez szeroko zakrojone działania:
 
- prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych, imprez, obozów sportowych, turystycznych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- promocję regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji
- aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców wsi Niedzieliska do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi
- organizowanie imprez takich jak: festyny, wystawy, konkursy, wydarzenia sportowo – rekreacyjne służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
- szeroko rozumianą działalność kulturową, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury
- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji
- wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Niedzieliska
- popularyzację rolnictwa ekologicznego
- ochronę przyrody i krajobrazu
- promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć
- działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku
- prowadzenie działalności wydawniczej: biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery
- wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego, podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.
 
Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Niedzieliska będzie współpracować z instytucjami takim jak: Szkoły, Urzędy, Parafie, Straż Pożarna, Kluby Sportowe, Koło Gospodyń Wiejskich, Wspólnota Gruntowa.
 
Dzięki wspólnemu działaniu mamy szansę polepszyć wizerunek wsi i stworzyć przyjazne miejsce do życia dla swoich rodzin. Działamy wspólnie po to, aby nasza wieś była atrakcyjnym miejscem do nauki, pracy, mieszkania i wychowywania dzieci. W działaniu potrzebni są ludzie, którzy chcą i potrafią współpracować dla wspólnego dobra.

 

tekst: Katarzyna Mach