2014-03-20
Aktualności / Realizacja projektu w SP w Niedzieliskach

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach w ramach projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim", w b.r. szkolnym wzięli udział w 25-godzinnym szkoleniu. Pięciomodułowe szkolenie składało sie z warsztatów: ''Jak motywować uczniów do nauki''?, ''Uczeń zmotywowany'' i spotkań grupowych: ''Język motywacji'', "Współpraca z rodzicami w zakresie motywowania uczniów do nauki".

 
Celem szkolenia było:
-poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie metod aktywizujących i motywujących,
-nabycie przez nauczycieli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu,
-doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych,
-doskonalenie współpracy z rodzicami.
 
Nauczyciele mieli możliwość wspólnie z ekspertem przedyskutować tematy bezpośrednio związane z życiem szkoły - jej specyfiką i możliwościami wychowanków. Okazało się, że w grupie łatwiej wypracować skuteczne metody pracy z uczniami. Nauczyciele szczególnie zainteresowali się metodą OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO i pogłębili wiedzę z zakresu jej stosowania. Szkolenie przeprowadziła Pani Bogumiła Surowiec – z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, która służyła pedagogom fachową pomocą i doradą podczas dyskusji. Pod okiem eksperta nauczyciele opracowali ''Program aktywizacji rodziców w procesie uczenia sie ucznia" określili cele i zadania. Program ten będzie wdrożony już w tym roku szkolnym i kontynuowany w następnych latach.
 
Całe Grono Pedagogiczne bardzo wysoko oceniło szkolenie, które przeprowadziła w całości pani Bogumiła Surowiec zaznaczając, że zdobyta wiedza i umiejętności  z pewnością będą przydatne w dalszej pracy. Świadczy o tym również fakt stuprocentowej obecności nauczycieli oraz wyniki ankiet ewaluacyjnych.
 
 
To już drugi rok realizacji projektu w PSP w Niedzieliskach. Pani dyrektor szkoły Katarzyna Mach, od momentu wkroczenia projektu do szkoły, bardzo czynnie włącza się w jego przebieg na każdym etapie. Podobnie, nauczyciele, od diagnozy potrzeb swojej placówki, poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia, aż po wdrażanie nabytych umiejętności do praktyki szkolnej i ewaluację podejmowanych działań, z ogromnym zapałem realizują zadania projektowe.
 

Projekt będzie realizowany w szkole do końca sierpnia bieżącego roku.W kolejnych etapach realizacji RPW Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji będzie wspierał szkołę w zaplanowanych działaniach w podczas konsultacji grupowych i indywidualnych.

 

Opracowała: Magdalena Wojnicka SORE