2014-01-08
Aktualności / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości w Rząchowej

 

WÓJT GMINY SZCZUROWA
podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie
o II NIEOGRANICZONYM PRZETARGU PISEMNYM
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rząchowej
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Rząchowa gm. Szczurowa stanowiąca działkę nr ew. 140/6 o pow. 0,84 ha.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00076345/2, w ewidencji gruntów działka posiada klasy i użytek – Ps-0.8377ha, W-0,0023 ha.
 3. Przedmiotowa nieruchomość - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od dnia 11.04.2011 r. - znajduje się w terenie określonym na planie symbolem planu I-N.Uc/P – tereny strefy rozwoju przedsiębiorczości.
 4. Teren działki płaski przy drodze gminnej asfaltowej, również w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, o kształcie wydłużonego trapezu. W zasięgu sieć elektryczna, telefoniczna i wodna.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 62.900,00 złotych netto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu, doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23 %.
 6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta zakupu –  działka nr 140/6” do dnia 07 lutego 2014 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 20, I piętro (treść oferty zawarta w regulaminie)
 8. Z dodatkowymi warunkami i regulaminem przetargu można zapoznać się osobiście w UG, pok. nr 32, I piętro lub telefonicznie 14 6714384 w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej urzędu www.szczurowa.pl
 9. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Szczurowa – parter, pok. nr 11
 10. Wadium w wysokości 6.290,00 złotych (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wniesione w pieniądzu należy wpłacić do dnia 07 lutego 2014 r. na Konto Urzędu Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Szczurowej. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto. Wadium wniesione przez oferenta, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu
 11. Przetarg uważa się za zakończony negatywnym wynikiem, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej (minimalne postąpienie 1 % ceny wywoławczej), a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu
 12. Jeżeli oferent ustalony, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wójt może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. I przetarg - 06 listopad 2013 r.

WARUNKI
(do pobrania)

 


 

WÓJT GMINY SZCZUROWA ogłasza
II NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY       
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rząchowej
 
 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Rząchowa gm. Szczurowa stanowiąca działkę nr ew. 177 o pow. 0,14 ha zabudowaną budynkiem po starej szkole z częścią mieszkalną o pow. użytkowej 151,33 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 95,58 m2.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą nr TR1B/00081716/2, w ewidencji gruntów działka posiada klasy i użytek – Bi.
 3. Przedmiotowa nieruchomość - zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą, która obowiązuje od dnia 11.04.2011 r. - znajduje się w terenie określonym na planie symbolem planu I-N.Uc/P – tereny strefy rozwoju przedsiębiorczości.
 4. Teren działki płaski przy drodze gminnej asfaltowej o kształcie regularnym. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa. W zasięgu sieć elektryczna, telefoniczna i wodna.
 5. Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych netto. Sprzedaż objęta zwolnieniem z podatku VAT.
 6. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Pisemną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta zakupu – działka nr 177” do dnia 07 lutego 2014 roku do godz. 14:00w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. nr 20, I piętro (treść oferty zawarta w regulaminie)
 8. Z dodatkowymi warunkami i regulaminem przetargu można zapoznać się osobiście w UG, pok. nr 32, I piętro lub telefonicznie 14 6714384 w godzinach pracy urzędu, a także na stronie internetowej urzędu www.szczurowa.pl
 9. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 lutego 2014 r. o godz. 10:00w sali narad Urzędu Gminy Szczurowa – parter, pok. nr 11
 10. Wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wniesione w pieniądzu należy wpłacić do dnia 07 lutego 2014 r.na konto Urzędu Gminy Szczurowa nr 09 8591 0007 0100 0000 0459 0007 Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział w Szczurowej. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto. Wadium wniesione przez oferenta, który zostanie ustalony, jako nabywca nieruchomości zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 11. Przetarg uważa się za zakończony negatywnym wynikiem, jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej (minimalne postąpienie 1 % ceny wywoławczej), a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
 12. Jeżeli oferent ustalony, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wójt może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 14. I przetarg – 06 listopad 2013 r.

 

WARUNKI
(do pobrania)

 

 

 

 

 

UG Szczurowa