2012-05-29
Aktualności / Wójt Gminy Szczurowa Ogłasza Przetarg Pisemny Nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej w Niedzieliskach

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr.102, poz. 651 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY w SZCZUROWEJ 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Niedzieliskach
stanowiącej działkę nr ew. 2071
 
 1. Dla w/w nieruchomości Sąd Rej w Brzesku prowadzi KW nr TR1B/00030561/8.
 2. Nieruchomość o powierzchni 0,08 ha.
 3. Opis nieruchomości:   działka nr ew. 2071 o pow. 0,08 ha niezabudowana, położona przy drodze gminnej. Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu, teren płaski. Na działce znajdują się stare drzewa i stara nieczynna studnia (kręgi).
 4. W ewidencji gruntów działka posiada klasy i użytek: B/PsV.
  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa I etap i zmianą która obowiązuje od dnia 11.04.2011 r. działka nr ew. 2071 znajduje się w terenie określonym na planie symbolem planu 13-H.1MN1  – tereny zabudowa mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach zainwestowanych.
 5. Cena wywoławcza działki: 31.365,00 złotych (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 6. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
 7. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty i wpłata wadium w wyznaczonym terminie.
 8. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg – Niedzieliska – działka nr 2071”  należy składać do dnia 27 czerwca  2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej, ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa, pok. nr 20. Oferta powinna zawierać:  imię, nazwisko i pełny adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, dokument identyfikujący oferenta – ksero -(dowód, paszport a w przypadku osób prawnych dokument stanowiący podstawę działania oraz dokumenty osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu), datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz że, zapoznał się ze stanem  działki i przyjmuje go bez zastrzeżeń oraz wyraża gotowość jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zbycia w drodze  przetargu w/w nieruchomości, konto oferenta w przypadku zwrotu wadium.
 9. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Szczurowa pok. nr 32 w godzinach pracy urzędu lub na portalu internetowym gminy: www.szczurowa.pl
 10. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  2 lipca  2012 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Szczurowa, pok. nr 11 (sala narad).
 11. Wadium w kwocie 3.136,50 złotych (trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 50/100) należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w terminie do dnia 27 czerwca  2012 r. i uznaje się go za wniesione w terminie,  jeżeli w wyznaczonym dniu zostanie uznane na koncie UG: KBS O/Szczurowa nr 09859100070100000004590007.
 12. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli ustalony w przetargu oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Gminie przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Szczurowa, 29 maja 2012 r.

WARUNKI PRETARGU

 

 

UG Szczurowa