2004-10-12

 Strażacka rywalizacja

Ponad trzydzieści drużyn strażackich reprezentu­jących cały region stanę­ło na starcie trzecich już powiatowych zawodów sporto­wo-pożarniczych. Rywaliza­cję rozegrano w Rylowej.

Tradycyjnie już strażackim zmaganiom towarzyszyły nie­małe emocje. O tytuły naj­lepszych walczyło w sumie 34 ekip z poszczególnych jedno­stek OSP z powiatu. Co cieka­we, w gronie tym było dziewięć zespołów żeńskich.

Strażacy startowali w sze­ściu kategoriach, a sprawdza­li się w sztafecie, w której do pokonania był dystans sie­dem razy pięćdziesiąt metrów z przeszkodami. Drugą kon­kurencją było ćwiczenie bojo­we.

W grupie wiekowej 12-15 lat zwyciężyły: OSP Wola Dębińska przed Maszkienicami (w gronie dziewcząt) oraz OSP Dębno, przed Wolą Dębińską i Maszkienicami (wśród chłopców). Wśród drużyn młodzieżowych 15-18 lat najlepsze byty: OSP Perła, przed Wolą Dębińską i Zaborowem (dziewczęta) oraz OSP Jadowniki,   wyprzedzając Dębno i Wolę Dębińską (chłopcy).

W zawodach wystartowały trzy żeńskie drużyny kobiece. Wygrała OSP Wola Dębińską przed OSP Gnojnik i OSP Lewniowa. Wreszcie w kate­gorii męskich zespołów seniorskich obsada była naj­większa, bowiem na starcie stanęło aż dwanaście ekip. Najlepsi okazali się druho­wie z OSP Dębno, drugie miejsce zajęła OSP Wola Dę­bińską, a trzecia była OSP Ja­downiki.

Najlepsze ekipy otrzyma­ły w nagrodę sprzęt pożar­niczy ufundowany przez starostwo powiatowe w Brzesku oraz biuro tere­nowe związku OSP w Tar­nowie. W roli sędziów wy­stąpili funkcjonariusze ko­mendy powiatowej PSP w Brzesku, natomiast głów­nym arbitrem byt mł. kpt. Dariusz Sosin z Dąbrowy Tarnowskiej.

12 paĽdziernika 2004r. Gazeta Krakowska