0000-00-00
Aktualności / Powszechny Spis Rolny w gminie Szczurowa

Od 1 września na terenie całej Polski trwa Powszechny Spis Rolny 2010. Dane zbierane podczas spisu dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. godz. 24.00. Spis właściwy poprzedzony został obchodem przedspisowym, który odbył się w dniach 9 - 24 sierpnia br. Powszechny Spis Rolny potrwa do 31 paĽdziernika 2010 r.

Na terenie gminy Szczurowa rachmistrzowie mają do odwiedzenia 1335 gospodarstw rolnych, w których przeprowadzą ankiety statystyczne z respondentami. Gminę obsługuje 10 rachmistrzów, którzy noszą w widocznym miejscu identyfikator podpisany przez Dyrektora Urzędu Statystycznego.

Pracami Gminnego Biura Spisowego kieruje na terenie gminy Szczurowa Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Marian Zalewski. Prace spisowe realizowane są w oparciu o harmonogram wynikający z instrukcji organizacyjnej spisu przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Podczas tegorocznego spisu rolnego po raz pierwszy papierowe ankiety zastąpiono mobilnym systemem elektronicznym typu hand-held, a Polska jest pierwszym krajem w Europie, który obecnie przeprowadza elektroniczny spis rolny.

Dotychczas spis rolny przebiegał sprawnie i terminowo. Rachmistrzowie od 8 września rozpoczęli pracę w terenie. Na koniec września procent wykonania prac spisowych przez rachmistrzów kształtował się na poziomie 50 procent.

Zdarzały się problemy z zawieszaniem się urządzeń elektronicznych (hand-held) i pojawiającymi się błędami systemowymi niedopracowanymi przez firmę informatyczną obsługującą Powszechny Spis Rolny oraz brak zasięgu operatora „Orange” w niektórych miejscowościach, co czasem uniemożliwiało rachmistrzom przeprowadzenie ankiet.

Dotychczas rolnicy nie mieli problemów z udzielaniem odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Nawet w przypadku niezrozumienia pytania rachmistrzowie wyjaśniają wątpliwości.

Podczas przeprowadzania spisu na terenie gminy mieszkańcy wykazują raczej pozytywne nastawienie do przeprowadzanych badań statystycznych i życzliwie przyjmują rachmistrzów. Nie odnotowano przypadków naruszenia bezpieczeństwa osób spisujących.

Respondenci mają także możliwość tak zwanego samospisu za pomocą Internetu w terminie 01.09. – 17.10.2010 r. za pomocą strony www.stat.gov.pl 

 

Powszechny Spis Rolny 2010 realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 Nr 126, poz. 1040), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz przepisów wykonawczych i zmieniających.

PSR 2010 jest przeprowadzany w celu dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010; wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych; aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

Rachmistrze mają do spisania:

·  gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, prowadzących działalność rolniczą,

·  wybrane przez GUS 10% gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów zwierząt gospodarskich,

·  wybrane przez GUS gospodarstwa reprezentacyjne,

·  dodatkowe badanie metod produkcji rolnej w wylosowanych gospodarstw rolnych.

Podczas spisu respondenci podają informacje dotyczące:

  • ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego,
  • użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów,
  • zwierząt gospodarskich,
  • ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń,
  • zużycia nawozów,
  • osób pracujących w gospodarstwie rolnym,
  • struktury dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa,
  • metod produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko).

Udzielenie odpowiedzi na spisowe pytania ankietowe jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika również z ustawy o powszechnym spisie rolnym (§1, ust.1, pkt 2).

Użytkownicy gospodarstw rolnych, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną.

 

Ulotki informacyjne PSR 2010

do pobrania 1

do pobrania 2