2010-04-28
Aktualności / Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży - Rząchowa

Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Rząchowa, ogłasza wykaz nieruchomości należących do wspólnoty gruntowej wsi Rząchowa położonych w miejscowości Rząchowa Gmina Szczurowa, przeznaczonych do sprzedaży. 

WYKAZ obejmuje:
- działkę oznaczoną  w ewidencji gruntów nr  176 o pow. 3,8000 ha

W/w działka położona jest w miejscowości Rząchowa z dostępem do drogi publicznej.

Sprzedaż działki uwarunkowana jest pozostawieniem drogi ze służebnością przejazdu

wzdłuż kanału. Ponadto działka ta w chwili obecnej jest w dzierżawie do 30 września 2010 roku

Zgodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującym na dzień dzisiejszy działka ta znajduje się w terenach:

28-N.WS1 – wody płynące, kanały, rzeki
47-N.WS2 – wody stojące
48-N.R – teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
57-N.Uc – teren usług komercyjnych
5-N.2MN2- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej projektowanej
30-N.2Rz -  teren trwałych użytków zielonych
8-N.RM teren zabudowy zagrodowej

Około 2/3 terenu działki to teren usług komercyjnych i teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej projektowanej.

(Obecnie trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa) 

Działka zostanie sprzedana w trybie przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości (uchwalona uchwałami zebrania członków wspólnoty)  25.000,00 złotych za 1 ha (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych za 1 hektar) plus obowiązujący VAT

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni, a bieg terminu rozpoczyna się z dniem podania do publicznej wiadomości tj. 28 kwiecień 2010r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg. Warunki, termin, miejsce i rodzaj przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Szczurowa, 27.04.2010r.