2004-05-05
Aktualności / Absolutorium

ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA GMINY SZCZUROWA

Rada Gminy na sesji w dniu 29 kwietnia 2004r. udzieliła Wójtowi Gminy  absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2003r. Z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium wystąpiła Komisja Rewizyjna. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczurowa za 2003 rok.

Dochody zrealizowano  w 99,73% i wyniosły 13.127.118,00 zł. W trakcie roku  udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.400.000 zł  m.in. z Banku Światowego i Sapardu.

Najważniejsze zadania jakie zrealizowano  w 2003 roku  to:

  • budowa magistrali wodociągowej Szczurowa-Niedzieliska - Rajsko - Strzelce Wielkie - Wrzępia oraz  zwodociągowanie wsi  Zaborów i Pojawie,
  • termomodernizacja  szkół w Szczurowej, Zaborowie i Strzelcach  Wielkich,
  • nowe nawierzchnie bitumiczne dróg /blisko  3 km/,
  • dofinansowano karosaż samochodów  strażackich dla jednostek OSP w Pojawiu, Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym i Dołędze,
  • remont Domu Ludowego - Włoszyn,
  • nowe boiska sportowe o nawierzchni bitumicznej w Strzelcach Wielkich, Rylowej i Dołędze  oraz zmodernizowana i wyremontowana  szatnia sportowa  G LKS w Niedzieliskach,
  • zakupiono i zamontowano nowe place zabaw dla dzieci w sołectwach Szczurowa, Rudy-Rysie, Strzelce Wielkie, Wrzępia, Uście Solne,
  • gmina dofinansowała  zakup samochodu dla Policji,
  • wybudowano blisko 2 km chodników przy drogach wojewódzkich wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich,
  • wyremontowano remizy OSP w Kwikowie, Woli Przemykowskiej- Natkowie, Wrzępi.

5 maja 2004r. UG Szczurowa