2004-04-29
Aktualności / NAJŁADNIEJSZA POSESJA W GMINIE

KONKURS!!!

WÓJT  GMINY  SZCZUROWA
ogłasza konkurs pt.
„NAJŁADNIEJSZA POSESJA w GMINIE”

Do konkursu może przystąpić każdy właściciel posesji z terenu Gminy Szczurowa, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia  która  znajduje się w Urzędzie Gminy  Szczurowa – pok. nr 44 , u sołtysów, a także na stronie internetowej: www.szczurowa.pl.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 • najładniejsza nieruchomość,
 • najładniejsza zagroda

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 15 czerwca 2004r. w Urzędzie Gminy Szczurowa w pok. Nr 44  w godzinach  pracy Urzędu.

 Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez Wójta Gminy Szczurowa.  Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Szczurowa w pok. 44,  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu, u sołtysów  oraz na stronie internetowej: www.szczurowa.pl.

Za zajęcie pierwszych trzech  miejsc   przewidziane  są cenne nagrody rzeczowe np.  kosiarka, stół + krzesła ogrodowe  itp.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 30 czerwca 2004 roku.

ZAPRASZAMY  DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE
Wójt Gminy Szczurowa

 

REGULAMIN konkursu pt. „NAJŁADNIEJSZA POSESJA w GMINIE”
ogłoszonego przez Wójta Gminy Szczurowa w 2004 roku.

 1. W konkursie mogą wziąć udział właściciele posesji z  Gminy Szczurowa.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest  dostarczenie do  Urzędu Gminy Szczurowa- pok. nr 44  (osobiście lub listownie) dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia do konkursu wraz z załącznikami,  której wzór stanowi załącznik  Nr1  do  regulaminu konkursu  (w przypadku listowego zgłoszenia na kopercie dopisać  „KONKURS”). Termin składania kart upływa z dniem 15 czerwca  2004 roku.
 3. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do urządzania i estetycznego utrzymywania swojego  obejścia.
 4. Oceny  zgłoszonych do konkursu prac dokonywać będzie komisja powołana przez Wójta Gminy Szczurowa.
 5. Przedmiotem oceny komisji  będą następujące elementy:
  a
  ). estetyka posesji (zabudowania, zieleń, ogrodzenie, otoczenie,) - od 0 do 20 pkt.
  b). uwzględnienie wymogów ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów,  gospodarka wodno-ściekowa, walory przyrody i krajobrazu) - od 0 do 10 pkt. 
  c). zaangażowanie się właściciela posesji w ochronę środowiska, by wieś była czysta i bardziej estetyczna    -  od 0 do 10 pkt.  
  d). opracowanie fotograficzne  - od 0 do 10 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi: 50
 6. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi  w terminie do  30 czerwca  2004r. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku  Urzędu, oraz na stronie internetowej (www.szczurowa.pl.) Decyzja komisji jest ostateczna.
 7. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w  konkursie przewidziane są cenne nagrody   rzeczowe np. kosiarka, stół + krzesła ogrodowe itp. 
 8.  Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem,  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i adresowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.Nr 133,poz.883)
 9. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 10. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 11. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
 12. Szczegółowych informacji na temat organizowanego konkursu udziela Urząd Gminy Szczurowa – w pok. n 44. lub telefonicznie nr 671 4384 w.39

Zał. nr 1 – wzór karty zgłoszeniowej

29 kwietnia 2004r. UG Szczurowa