2004-04-22
Aktualności / Gminny konkurs Przeciw przemocy

Gminny konkurs
„PRZECIW PRZEMOCY"

W Szkole Podstawowej w Uściu Solnym odbył się finał wieloetapowego Gminnego Konkursu Szkół „Przeciw przemocy". Wzięło w nim udział 13 reprezentantów 7 szkół podstawowych z 9 funkcjonujących w gminie Szczurowa. Zwyciężyły pla­cówki w Szczurowej i Uściu Solnym, reprezentowane od­powiednio przez Natalię Bernacką i Martę Kute.

Zmagania finałowe trwały za­ledwie kilka godzin, jednak poprzedzone były trwającymi przez dłuższy czas elimina­cjami.

  • Podczas tych eliminacji poszczególne szkoły wyła­niały swoich reprezentan­tów, którzy wzięli udział w fi­nale. Konkursowi towarzy­szyła szeroko prowadzona akcja, której celem było wy­pracowanie wśród naszych uczniów odpowiednich za­chowań, uczulenie ich na wszelkie znamiona przemo­cy, nie tylko w domu, ale i tej występującej w ich bez­pośrednich kontaktach - powiedziała nam dyrektor Szkoły Podstawowej w Uściu Solnym, Agnieszka Słowik.

Zadaniem dzieci ze wszyst­kich szkół było sporządzenie plakatów i prospektów pięt­nujących wszelkie oznaki przemocy. Eliminacje prowa­dzone były wieloetapowo, najpierw wyłoniono reprezentantów poszczególnych klas, póĽniej tych uczniów, którzy mieli wystartować w gminnym finale. Uczniowie klas młodszych wykonywali plakaty, starsi mieli za zada­nie sporządzenie, prospe­któw.

Prace konkursowe - każdy uczeń miał na wykonanie za­dania trzy godziny - oceniało jury w składzie: Łucja Czajka przewodnicząca - nauczy­cielka z Uścia Solnego, Elż­bieta Szwachta - emeryto­wana nauczycielka z Uścia Solnego, Marian Filipski - emerytowany nauczyciel z Wrzępi, Małgorzata Strąg - nauczycielka z Rudy-Rysia.

  • To zasługa dobrej integra­cji środowiska nauczyciel­skiego w naszej gminie, że emerytowani pracownicy chętnie włączają się do wie­lu przedsięwzięć realizowa­nych w szkołach. To są lu­dzie, którzy nadal cieszą się wśród uczniów dużym autorytetem, dlatego ich zdanie ma sporą wagę szczególnie w pracach ko­misji konkursowych - ko­mentował skład komisji wójt Marian Zalewski, który osobiście wręczał nagrody.

Skoro mowa o nagrodach, to było o co walczyć. Ufundowała je Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nagrody były pie­niężne - oznaczało to, że uczniowie walczyli o pieniądze, które nagrodzone szkoły mogą wykorzystać na zakup najpilniejszego sprzętu. Ponadto wszyscy uczestnicy finału otrzymali indywidualne nagrody rzeczowe - przybo­ry plastyczne.

  • W grupie młodszej zwycięży­ła Natalia Bernacka z klasy 3a w Szkole Podstawowej w Szczurowej. Drugie miejsce zajął Piotr Tabor (SP Uście Solne - 3 klasa), trzecia była Marcelina Lis (SP Rudy-Rysie - 3 klasa). Jury przyznało w tej kategorii także dwa wy­różnienia - otrzymali je Zu­zanna Mądrzyk (SP Zaborów) i Jakub Fela (SP Strzelce Małe).
  • W kategorii starszej pierwszą nagrodę dla swojej szkoły wywalczyła Marta Ku­ta (SP Uście Solne - 6 kla­sa). Drugie miejsce zajęła Justyna Borowiec (SP Szczurowa - klasa 5b), trzecie -Alina Pacławska (SP Niedzieliska - 6 klasa).

Zapraszamy do galerii zdjęć

22 kwietnia 204r. Dziennik Polski