2004-03-29
Aktualności / Przyszłość sołectw

Sesja budżetowa
Rady Gminy Szczurowa

Przedstawienie pełnej listy zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku zajęłoby kilka stron. Ograniczamy się więc do tych, które uznaliśmy za najważniejsze. Informacje określające wydatki inwestycyjne gminy w r. 2004 zawarte zostały w załączniku do uchwały przyjętej przez radnych  25 marca br.

Wydatki’ 2004

Będzie wybudowana magistrala wodociągowa w następujących miejscowościach: Niedzieliska - Rudy Rysie - Rudy, Strzelce Wielkie - Strzelce Małe - Dąbrówka Morska, Wrzępia - Uście Solne (odcinek od dotychczas wybudowanej magistrali o długości 2,8 km) oraz do Rylowej. W ramach środków europejskich z SAPARD-u powstanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami w Rajsku i Wrzępi. W drugiej połowie roku rozpoczną się prace przy budowie magistrali Wola Przemykowska – Kopacze Wielkie – Górka oraz wodociągowanie Strzelec Wielkich, Strzelec Małych i Księży Kopaczy. Zaplanowano wykup gruntów min. pod budowę dodatkowych studni, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w rejonie przedszkola w Szczurowej, opracowanie dokumentacji na dalszą kanalizację oraz operatu wodno-prawnego oczyszczalni ścieków.

NieĽle zapowiada się współpraca pomiędzy samorządem gminnym i wojewódzkim. W budżecie gminy przewidziano środki na przygotowanie dokumentacji na wymianę nawierzchni chodników przy drogach wojewódzkich w Szczurowej i wykonanie ciągu dla pieszych w Niedzieliskach. Zarezerwowano także pieniądze na przygotowanie dokumentacji nowej drogi od mostu na Wiśle w kierunku Brzeska. Dzięki wykorzystaniu środków z SAPARD-u będzie modernizowana droga gminna z Górki do Woli Przemykowskiej. Wykazano ponadto chęć partycypacji w kosztach budowy chodników przy drogach powiatowych, ale z zastrzeżeniem, iż Starostwo Powiatowe w Brzesku będzie to przedsięwzięcie realizowało.
Zaplanowano również:

 • wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wykup działki wraz z budynkiem pod budowę hali sportowej w Szczurowej (trzecia ostatnia rata),
 • remont instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku we Wrzępi,
 • wykonanie dokumentacji na remont dworu w szczurowskim parku,
 • termomodernizacje budynku Ośrodka Zdrowia w Szczurowej wraz z wymianą okien,
 • przygotowanie dokumentacji  pod „Centrum Administracyjne”.

W zakresie utrzymania szkół przewidziano:

 • remont wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Zaborowie,
 • dobudowę z klatką schodową i węzłem sanitarnym przedszkola w Uściu Solnym oraz przygotowanie dokumentacji pod termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej,
 • wykonanie elewacji szkoły w Strzelcach Wielkich  (II etap),
 • nowa posadzkę w budynku szkoły we Wrzępi,
 • wymianę stolarki okiennej od strony północnej oraz parkietu w szkole w Woli Przemykowskiej,
 • elewację szkoły w Niedzieliskach.

Zaplanowano środki finansowe na remonty domów ludowych i ośrodków kultury w Pojawiu, Strzelcach Wielkich, Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym, Niedzieliskach i Szczurowej-Włoszynie. W Rylowej z pomocą środków Unii Europejskiej  kontynuowana będzie budowa krytej widowni z szatniami sportowymi i boiskami. W  Szczurowej wykonana zostanie dokumentacja i rozpoczęte prace ziemne pod pełnowymiarową halę sportową, ponadto remontowane będą boiska sportowe na terenie gminy.  Wykonany zostanie remont szatni w Niedzieliskach.

Bardzo ważne miejsce zajmą sprawy związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Wybudowany zostanie Posterunek Policji w Szczurowej wraz z oddaniem do użytku parteru. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają środki na zakup dwóch nowych i karosację jednego samochodu oraz różne remonty. Będą to jednostki w Woli Przemykowskiej Natkowie, Wrzępi, Rylowej, Strzelcach Wielkich, Uściu Solnym, Woli-Zamłyniu, Dołędze, Rudy-Rysiu, Kwikowie, Zaborowie i Górce gdzie uroczyście przekazana będzie do użytku remiza OSP. Gmina wspierać będzie przygotowania dokumentacyjne modernizacji najbardziej zagrożonych odcinków wałów Wisły i Uszwicy i budowę drogi obok wałów na zadaniu „Popędzyna-Uście Solne.

Jak z powyższego wynika priorytetem radnych i wójta jest wodociągowanie, na uwagę zasługuje również to że gmina Szczurowa jako jedna z nielicznych w kraju na inwestycje przeznaczyła 30,24% budżetu /4mln 437 tyś zł/ bez zaciągania kredytów bankowych.  

29 marca 2004 rok Urząd Gminy Szczurowa