2003-03-02
Aktualności / Budżet gminy na 2009r. uchwalony

Gmina z budżetem

Rada Gminy w Szczurowej na sesji w dniu 20 lutego 2009 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2009, który zamknął się kwotą 24 mln 324 zł. Największe pozycje budżetu po stronie wydatków stanowią koszty utrzymania oświaty, bo ponad 9 milionów 207 tys. zł, utrzymania dróg 3 mln 294 tys. zł, opieki społecznej 3 mln 367 tys. zł,  rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 2 mln 790 tys. zł, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 946 tys. zł, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 397 tys. zł, kultury fizycznej i sportu 182 tys. zł.

Pod względem nakładów na inwestycje jest to kolejny rekordowy rok, w którym wydatki wynoszą blisko 5 milionów złotych, czyli 20% budżetu gminy, i - co najważniejsze - bez zaciągania kredytów komercyjnych. Priorytetem w tym zakresie są wydatki na inwestycje z zakresu dróg, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W budżecie inwestycyjnym na rok bieżący przewidziano wydatki związane z budową chodników w Rudach-Rysiu i Niedzieliskach oraz przebudową chodników m.in. w Szczurowej, Rylowej, Uściu Solnym, Strzelcach Wielkich, Zaborowie, Woli Przemykowskiej, Górce. Wybudowane zostaną nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych, a ponadto Gmina współfinansować będzie budowę drogi wojewódzkiej nr 768, modernizację drogi wojewódzkiej w Szczurowej ul. Lwowska oraz koncepcję budowy południowego obejścia Szczurowej oraz drogi w ramach programu "Żwirownie" i wykup niezbędnych gruntów pod inwestycje. W planie budżetu przewidziano również rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w Szczurowej ul. Krakowska, wykonanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Szczurowej i przygotowanie do budowy kanalizacji w ramach Funduszu Spójności oraz zakup zestawu asenizacyjnego.

W roku bieżącym planuje się z udziałem środków europejskich realizację dużych inwestycji związanych z  przebudową i zagospodarowaniem centrów wsi Niedzieliska, Dołęga, Uście Solne, Strzelce Małe, Wola Przemykowska, Rudy Rysie, Wrzepia i Strzelce Wielkie. Ponadto w budżecie zaplanowano środki na rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i PG w Zaborowie, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Szczurowej, zakończenie budowy świetlicy wiejskiej w Rząchowej, modernizację budynku GCKCziS oraz remont dworu w Szczurowej. Wsparcie udzielone zostanie również dla OSP Rylowa na remont w remizie oraz na zwiększanie poziomu bezpieczeństwa rzeki Uszwicy.

Dokończone zostaną prace wykończeniowe I pietra w budynku posterunku Policji w Szczurowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wdrożenie programu budowy i wyposażenia boisk sportowych, placów zabaw, ścieżek zdrowia oraz wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego z Bochni do Uścia Solnego wraz z wykonaniem elementów małej architektury (m.in. wiaty postojowej, stojaków na rowery, map turystycznych).

Ponadto Radni pojęli uchwały w sprawie:

 1. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich – odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z remontem chodnika w miejscowości Szczurowa, ul. Lwowska”;
 2. Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości w Gminie Szczurowa na 2009 rok;
 3. Uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Szczurowa;
 4. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
 5. Zawarcia umowy w celu przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby i Powiatu Myślenickiego;
 6. Regulaminu wynagradzania nauczycieli;
 7. Przystąpienia Gminy Szczurowa do uczestnictwa i realizacji projektu partnerskiego „Rowerowy Pierścień Solny „Salina Cracoviensis”- turystyczny szlak kulturowy po dawnych salinach wielicko- bocheńskich”;
 8. Pożyczki i zabezpieczenia jej spłaty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 9. Przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok;
 10. Przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu  na 2009 r.;
 11. Przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2009 rok;

 

 

2 marca 2009r. UG Szczurowa