2008-11-05
Aktualności / O G Ł O S Z E N I E - działka zabudowana we Wrzępi została przeznaczona do sprzedaży.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku  o
gospodarce nieruchomościami  
/tekst jednolity: Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603 ze zm./
WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ
Podaje  do publicznej  wiadomości,  iż  nieruchomość oznaczana jako działka zabudowana nr 106 w m. Wrzępia została przeznaczona do sprzedaży.

1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta  nr 50893 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

2.Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 75,60 m2, powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego  47,4 m2,  powierzchnia działki  0,10 ha

3. Opis nieruchomości:  działka o pow. 0,10 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym  wolnostojącym, parterowym oraz budynkiem gospodarczym

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:  na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania.
Wg faktycznego stanu  użytkowania nieruchomości : działka nr 106 we Wrzępii zabudowana starym budynkiem  mieszkalnym i budynkiem  gospodarczym, w sąsiedztwie innych  działek zabudowanych z zabudową mieszkaniową rolniczą i w sąsiedztwie gruntów rolnych. Teren zabudowany  w znacznej części  budynkami  mieszkalnymi i rolniczymi – wg stanu istniejącego obszar  typowy budownictwa mieszkaniowego zagrodowego.

5.  Cena wywoławcza : 20.000,00 /słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych/ 6.   Wyznacza się 6-cio tygodniowy termin  dla złożenia wniosków   przez osoby którym przysługuje prawo  pierwszeństwa w nabyciu na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 w/w ustawy.

Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wywieszenia  ogłoszenia.

Szczurowa - 2008-11-05

05.11.2008r. U.G. Szczurowa