2008-09-02
Aktualności / O G Ł O S Z E N I E - NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI w miejscowości Zaborów

O G Ł O S Z E  N I E

Na podstawie art, 38 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /Dz,U, z 2004r, nr 261 poz, 2603 ze zm,/

WÓJT GMINY  W  SZCZUROWEJ
OGŁASZA   PRZETARG  PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI:
zabudowanej  działki nr 1488 w m, Zaborów.

1. Dla przedmiotowej nieruchomości  założona  jest księga wieczysta nr 53007 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku.

2.Powierzchnia użytkowa budynku  255,7 m2,  powierzchnia działki  1500 m2

3. Opis nieruchomości:  działka o pow. 0,15 ha zabudowana  budynkiem murowanym  wolnostojącym, parterowy. Obiekt usytuowany w centrum m. Zaborów przy drodze powiatowej.

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:  na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania. Wg miejscowego planu ogólnego  zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa, który utracił moc  z dniem 31 grudnia 2003 r. przedmiotowa działka położona  była w terenach  budowlanych, istniejących usług – adaptacja stała istniejącego obiektu z możliwością remontów,  przebudowy i dobudowy nowych  z funkcją wyłącznie usługową, dopuszczającą zmianę rodzaju funkcji  usługowej.

5.  Cena wywoławcza : 130.000,00 /słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100/

6. Nieruchomość jest przedmiotem najmu na czas określony do 09.12.2010r.

7. Z   warunkami przetargu można zapoznać się w UG  Szczurowa pok. Nr 45 lub w  portalu internetowym gminy: www.szczurowa.pl.

8.Pisemne oferty zawierające ceny należy składać do dnia 15 paĽdziernika 2008   w sekretariacie Urzędu Gminy w Szczurowej ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa.

9. Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 20 paĽdziernika 2008r o godz. 10.00 w pok. nr 11 /sala narad/

10. Wadium w kwocie  13.000,00 /trzynaście tysięcy złotych/ należy wnieść w gotówce w terminie do 10 paĽdziernika 2008 r.

11.Gminie przysługuje prawo  zamknięcia przetargu  bez wybrania oferty.

12. Uchylanie się od zawarcie umowy będzie skutkować utratą wadium 

Warunki udziału w przetargu na zbycie nieruchomości:
zabudowanej  działki nr 1488 w m. Zaborów  

1. Oferta winna zostać złożona w sekretariacie UG w wyznaczonym terminie.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W ofercie należy podać:

-  nazwisko lub nazwę Oferenta oraz jego adres
-  dokument identyfikujący oferenta /nr dowodu, paszportu a w przypadku osób prawnych dokument stanowiący podstawę działania oraz dokumenty osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu/
-  oferowaną cenę  liczbowo i słownie oraz sposób jej zapłaty z uwzględnieniem, iż należność w całości  musi zostać wpłacona najpóĽniej w dniu podpisania aktu notarialnego.
- datę sporządzenia oferty
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

4. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium

5. Przetarg może się odbyć jeżeli wpłynie co najmniej  jedna oferta spełniająca wymogi postępowania.

6. Nieruchomość jest przedmiotem najmu na czas określony do 09.12.2010 r. po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży kupujący wejdzie w stosunek najmu z obecnym najemcą.

Szczurowa - 2008-09-02 

02 września 2008r. UG Szczurowa