2008-07-10
Aktualności / Ogłoszenie - obiekt usytuowany na działce w m. Zaborów został przeznaczony do sprzedaży

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 nr 261 poz. 2603 ze zm./
WÓJT GMINY W SZCZUROWEJ
Podaje do publicznej wiadomości, iż obiekt usytuowany na działce nr 1488 w m. Zaborów został przeznaczony do sprzedaży.

  1. Dla przedmiotowej nieruchomości założona jest księga wieczysta nr 53007 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Brzesku.
  2. Powierzchnia użytkowa budynku 255,7 m2, powierzchnia działki 1500 m2 
  3.  Opis nieruchomości: działka o pow. 0,15 ha zabudowana budynkiem murowanym wolnostojącym, parterowym. Obiekt usytuowany w centrum m. Zaborów.
  4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania: na dzień wywieszenia ogłoszenia gmina nie posiada uchwalonego planu zagospodarowania. Wg miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szczurowa, który utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r. przedmiotowa działka położona była w terenach budowlanych, istniejących usług – adaptacja stała istniejącego obiektu z możliwością remontów, przebudowy i dobudowy nowych z funkcją wyłącznie usługową, dopuszczającą zmianę rodzaju funkcji usługowej.
  5. Cena wywoławcza : 130.000,00 /słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100/
  6. Nieruchomość jest przedmiotem najmu na czas określony do 09.12.2010 r.
  7. Wyznacza się 6-cio tygodniowy termin dla złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 w/w ustawy. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem wywieszenia ogłoszenia.

10.07.2008r., UG Szczurowa