2003-12-05
Aktualności / Droga Górka-Niedzieliska - bliżej przebudowy

Do gminy Szczurowa na­leży teraz kolejny krok w staraniach o przebudowę drogi wojewódzkiej biegnącej przez ten teren. Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się do tamtejszego urzędu o decyzję ustalającą lokali­zację inwestycji.

Drogowcy skierowali do gminy wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokaliza­cję „inwestycji celu pu­blicznego". Dokładnie cho­dzi o przebudowę drogi wo­jewódzkiej nr 768 na odcin­ku między mostem w Gór­ce, a Niedzieliskami.

Przesłana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kra­kowie dokumentacja przed­sięwzięcia jest bardzo ob­szerna.

Obejmuje między innymi koncepcję przebiegu drogi, raport dotyczący oddziały­wania inwestycji na środo­wisko, a także wykaz wła­ścicieli działek, przez teren, których pobiegnie przebu­dowana trasa.

Na decyzje gminy czeka już także wniosek o wyda­nie decyzji ustalającej loka­lizację przebudowy tej sa­mej drogi, tym razem Jed­nak na odcinku Niedzieliska — Przyborów. Z infor­macji wójta gminy Szczuro­wa Mariana Zalewskiego wynika, iż udało się już uzgodnić sprawę włączenia całej przebudowywanej drogi do węzła autostrady w Brzesku.

— Przygotowywane jest porozumienie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz oddziału Generalnej Dy­rekcji Dróg Krajowych i Autostrad — twierdzi.

Przypomnijmy, że kon­cepcja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 768 zwią­zana jest z oddaniem przed ponad rokiem do użytku mostu na Wiśle w miejsco­wości Górka.

Jego budowa stworzyła nowy szlak komunikacyjny z południa regionu, do cen­trum kraju.

W pełni nie da się go na razie wykorzystywać, bo­wiem droga nie jest przy­stosowana do przyjmowa­nia wzmożonego ruchu. Temu służyć ma dopiero jej modernizacja i gruntowna przebudowa.       (ans)

 

Gazeta Krakowska, 26 listopada