2007-02-09
Aktualności / Uście Solne i Rylowa

Będą pieniądze na odnowę wsi

Złożony przez gminę Szczurowa wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Odnowa wsi-kształtowanie i zagospodarowanie centrum miejscowości Rylowa i Uście Solne” w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- 2006" otrzyma dofinansowanie.

W dniu 8 lutego 2007 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów. W II naborze z 137 złożonych wniosków o dofinansowanie, 76 pozytywnie przeszło ocenę formalno - merytoryczną i znalazło się na liście rankingowej, w tym gmina Szczurowa, która znalazła się na 20 pozycji. Na realizację działania „Odnowa wsi” Samorząd Województwa Małopolskiego dysponuje kwotą 6 367 830 zł, co pozwoli na dofinansowanie 25 projektów.

Lista Rankingowa
projektów zatwierdzonych do realizacji
w ramach II Naboru wniosków do działania 2.3
„Odnowa wsi
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
realizowanego w ramach SPO ROL 
do pobrania!

9 luty 2007r. UG Szczurowa